Tradycyjny numer rejestracyjny pojazdu, składający się z liter i cyfr, nie jest daną osobową, gdyż określenie tożsamości osoby parkującej (właściciela, posiadacza) wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (wyrok z dnia 31 października 2018 roku, sygn. II SA/Gl 593/18). Sąd zwrócił uwagę na fakt, że z tych samych pojazdów korzystają często różne osoby, w różnych miejscach, są one niejednokrotnie rejestrowane na więcej niż jeden podmiot. Pojazd może też być zarejestrowany na osobę prawną – której dane nie podlegają ochronie w trybie przepisów o ochronie danych osobowych. Nie można zatem przyjąć a priori, że każdy numer rejestracyjny pozwala na powiązanie pojazdu z określoną osobą w sposób łatwy i niewymagający nadzwyczajnych nakładów. Skrótowo rzecz ujmując: numer rejestracyjny identyfikuje pojazd, a nie osobę.

Inaczej oczywiście przedstawia się sytuacja oznaczenia pojazdu tzw. tablicami rejestracyjnymi indywidualnymi, na których litera i cyfra stanowią wyróżnik województwa, zaś kolejne litery w liczbie od 3 do 5 stanowią wyróżnik indywidualny pojazdu, w którym nie więcej niż dwie ostatnie litery można zastąpić liczbą. Takie indywidualne oznaczenie w sposób dość łatwy (lub wręcz wprost) pozwala zidentyfikować właściciela pojazdu; są to jednak przypadki marginalne.

Sąd zwrócił uwagę na rozbieżności w dotychczasowym orzecznictwie w przedmiocie kwalifikacji numerów rejestracyjnych pojazdów jako danych osobowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 kwietnia 2017 r., sygn. VII SA/Wa 1069/16, uznał, że „(...) numer rejestracyjny pojazdu może prowadzić do identyfikacji osoby, a zatem stanowi on dane osobowe (...)”. Analogiczne stanowisko ten sam sąd zajął w wyroku z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 211/13. Z kolei WSA w Krakowie w wyroku z 14 grudnia 2016 r., sygn. II SA/Kr 1339/16, stwierdził, że „(...) stanowisko organu przyjmujące, że numer rejestracyjny pojazdu ma status danych osobowych (...) należy uznać za całkowicie błędne. (...) na taką kwalifikację nie zasługują informacje, których nie da się powiązać z określoną osobą w sposób łatwy i niewymagający nadzwyczajnych nakładów. Nie może bowiem ujść uwadze, że numer rejestracyjny pojazdu służy przede wszystkim identyfikacji pojazdu i do niego jest przypisany, nie jest natomiast możliwe, w sposób prosty i łatwy, powiązać numer rejestracyjny pojazdu z konkretną osobą – właściciela (lub posiadacza) pojazdu.”

Stanowisko niejako pośrednie zawarto w wyroku WSA w Krakowie z 20 marca 2014 r., sygn. II SA/Kr 127/14, gdzie stwierdzono, że „(...) z reguły nie mają statusu danych osobowych informacje odnoszone np. do numerów rejestracyjnych samochodów.” Wyrok WSA w Gliwicach z 31 października 2018 r. wpisuje się w tę samą, kompromisową interpretację.

BPIW © 2024
Wdrożenie: solmedia.pl

Nasze strony wykorzystują pliki cookie służące do ulepszenia funkcjonalności oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Witryny te mogą również zawierać pliki cookie innych podmiotów. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików cookie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem